Projekt: Dzieciństwo nad rzeczką

 

 

 

 

 

Nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0106/20
Finansowany ze środków Unii Europejskiej

Wnioskodawca projektu: Gaja Sp. z o.o., ul. Podkomorzego 20, 83-000 Pruszcz Gdański
Partner projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 71c, 83-000 Pruszcz Gdański
Miejsce realizacji projektu: Przedszkole „Nad Rzeczką” ul. Podkomorzego 20, 83-000 Pruszcz Gdański
Cel główny projektu: utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącym przedszkolu „Nad Rzeczką”; modyfikację przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci, szczególnie z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie jakości pracy przedszkola w okresie realizacji projektu.

Grupa docelowa:

  • dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące województwo pomorskie, głównie Miasto Pruszcz Gdański, dla których zostaną stworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego w przedszkolu "Nad Rzeczką" oraz dzieci uczęszczające do przedszkola „Nad Rzeczką” (146 dzieci),
  • kadra dydaktyczna przedszkola "Nad Rzeczką" (9 kobiet).

Zaplanowane działania:

  • stworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
  • zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal przedszkolnych,
  • modernizacja placu zabaw,
  • organizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci, rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć specjalistycznych i terapeutycznych (również z udziałem rodziców),
  • przeszkolenie kadry przedszkola.

Najważniejszy wskaźnik rezultatu:

  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu (9) Wartość ogółem projektu: 838 816,93 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 712 994,39 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2021– 30.06.2023
Dokumenty rekrutacyjne:

 

Od stycznia 2023 r. ruszają w ramach projektu „Dzieciństwo nad Rzeczką" warsztaty cykliczne dla rodziców/opiekunów prawnych.